Urban biologisk mångfald


Utemiljön har stor betydelse för vårt välbefinnande. Närhet till gröna miljöer har god inverkan på vår koncentrationsförmåga, återhämtning och stressnivå samt är en arena för vårt sociala liv.

En vacker trädgård och bostadsgård har betydelse för vår trivsel. Gården och trädgården blir genom god planering en del av stadens mångfald. Genom en varierad miljö med olika typer av planteringar skapas förutsättningar för många insekter och djur. Olika bon, holkar och faunadepåer är exempel på sätt att aktivt ge möjlighet till en ökad biologisk mångfald. Genom att anlägga vegetationsytor som får utvecklas fritt eller sköts som ängar ges även vilda växter plats i staden.

För att hantera kommande klimatförändringar spelar utformningen av utemiljön en allt större roll. Den täta stadens hantering av dagvattnet är viktigt att arbeta med som en del av anpassningen till ökade skyfall. Effekterna av häftiga regn och torra perioder kan balanseras och jämnas ut genom en ökad och välplanerad vegetation med exempelvis fler träd. Vegetationsklädda fasader och tak är ett sätt att få en grönare, trivsammare och samtidigt tät stad. Djupare växtbäddar med riklig vegetation ger möjlighet att ta emot mer vatten. Om porösa markmaterial används skapas även förutsättningar för vattnet att infiltrera ner i jordlagren. Dammar och diken ger större möjligheter att ta hand om rikliga vattenmängder.

Grönytefaktorn är ett planeringsinstrument där byggherren ska samla poäng för grönska. Alla ytor på en fastighet ges olika värden mellan 0,0 och 1,0 beroende på vilka förutsättningar de erbjuder för växtlighet och fördröjning av dagvatten.

För att läsa om kraven i urban biologisk mångfald laddar du ner önskvärd version av programmet i pdf.

Mallar för uträkning av grönytefaktor

Mall för version 2009:1

Mall för version 2

Designguide

Designguide för bostadsgårdar

Länkar

www.naturskyddsforeningen.se - läsa mer om hur olika holkar och bon kan utformas.