Trafikbuller

Påverkan av buller kan leda till störningar av sömn och vila, och ge upphov till stress. Att skapa en god ljudmiljö är därmed ytterst viktigt. Mycket kan göras på den enskilda byggnaden och fastigheten för att få en bättre ljudmiljö. Genom att planera ljudfrågorna i ett tidigt skede kan kostnaderna hållas nere eftersom risk för korrigerande åtgärder i efterhand minskas.

För att läsa mer om kraven i Trafikbuller laddar du ner önskvärd version på förstasidan.

Länkar

Svensk standard SS 25267:2004 och SS 25268:2007. Standarderna finns att köpa från www.sis.se

Handboken "Bullerskydd i bostäder och lokaler" (Boverket, november 2008)

Allmänna råd 2008:1"Buller i planeringen - planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik" (Boverket, april 2008)