Att använda programmet steg för steg

Nedan beskrivs hållpunkterna i processen med Miljöbyggprogram SYD. Detta gäller bara för de byggprojekt som tidigare har avtalat med kommunen att följa programmet (före den 1 januari 2015).

  1. Markanvisning
  2. Projektplats på hemsidan
  3. Ambitionskontrakt
  4. Projektering och bygglov
  5. Rapportering vid färdigställande - "resultatprotokoll"
  6. Rapportering 2 år efter färdigställande - "driftrapport"

1. Markanvisning

Krav att Miljöbyggprogram SYD ska följas, kan ha ställts av kommunen i samband med markanvisningar och andra avtal (dock ej exploateringsavtal) om de tecknats före den 1 januari 2015. Därför bör byggherren i god tid innan ambitionsnivå väljs vara väl insatt i Miljöbyggprogram SYDs krav. Innan ambitionsnivåerna fastslås förs en dialog, mellan byggherre och kommun, om vilka ambitionsnivåer som byggherren planerar och vad som är lämpligt för projektet.

 

2. Projektsida på hemsidan

Då kommun och byggherre är överens om tilldelning av mark skapar kommunen en ny projektplats till projektledaren på dennes projektsida där denne själv kan skapa sina ambitionskontrakt och rapportera sina resultat till kommunen. 

 

3. Ambitionskontrakt

Ambitionskontraktet fyller byggherren själv i via projektplatsen. När kommunen godkänt ambitionskontraktet visas det på Miljöbyggprogram SYDs hemsida som en ambitionsros.

Byggherren bör teckna ambitionskontrakt innan bygglovansökan lämnas in dock senast innan startbesked meddelats.

 

4. Projektering och bygglov

Byggherren ansvarar för att kraven i Miljöbyggprogram SYD uppfylls i byggprojektet. Särskilda kompetenser för projektering av samtliga kärnområden bör knytas till projektet så tidigt i processen som möjligt för att säkerställa att kraven kan komma att uppnås. Kommunerna erbjuder miljöbyggsamråd för vägledning om så önksas, kontakta den aktuella kommunens miljöbygghandläggare. Det är bra om byggherrens projektörer och eventuella miljökonsulter medverkar på samrådet. Byggherren ska under projekteringsskedet ta fram vissa handlingar för att kunna leva upp till kraven i Miljöbyggprogram SYD, se respektive kärnområde.

Viktigt att veta är att handläggningen av bygglovansökan helt sker utan granskning mot Miljöbyggprogram SYDs krav.

 

5. Rapportering vid färdigställande - "resultatprotokoll"

Byggherren ska, då projektet färdigställts och slutbesked har lämnats dock senast ett år efter ibruktagande, rapportera de faktiskt uppnådda resultaten. Detta görs via projektplatsen. Byggherren har möjlighet att lämna kommentarer till handläggaren om resultaten. Resultatrosen kommer att synliggöras under "Alla projekt" då handläggaren granskat inlämnat resultatprotokoll. Till resultatrosen kan handläggaren lämna kommentarer.

 

6. Rapportering 2 år efter färdigställande - "driftrapport"

Byggherren ska, 2 år efter färdigställande, rapportera de sista uppgifterna. Detta görs på projektplatsen. Byggherren har möjlighet att lämna kommentarer till handläggaren om sin rapportering för att beskriva utgången av resultaten. Driftrosen kommer att synliggöras på hemsidan då handläggaren granskat inlämnad driftrapport. Till driftrosen kan handläggaren lämna kommentarer.

När all rapportering är klar har projektet fått tre kompassrosor. Se fliken Alla projekt.